Meteen naar de inhoud
Home | nieuw op de website

nieuw op de website

31 maart 2022

Kennisrotonde Over effecten van klassenverkleining in het voortgezet onderwijs op leerprestaties, gedrag en sociaal welbevinden van leerlingen. Over verschillende manieren van leren in de leerwegen van het vmbo. Over de vraag in hoeverre niveauverschillen tussen havo- en vwo-leerlingen terug te voeren zijn op verschillen in kennisreproductie, toepassing van kennis en inzicht. Over de relatie tussen lage toetsresultaten van leerlingen in het voortgezet onderwijs en motivatiegebrek, en over effectieve interventies GION… Lees verder »31 maart 2022

20 december 2021

Didactief online: over gepersonaliseerd onderwijs met scaffolding. Kennisrotonde: over werkdruk bij leerlingen in de bovenbouw van het vo. Onderwijsraad: over de groei ven het private onderwijsaanbod Berenschot: over determinanten van studiesucces op de tweedegraadslerarenopleidingen Meer: zie Publicaties & instrumenten

2 december 2021

Didactief online: licht Engelse onderwijstermen toe. Kennisnet: hoe kan technologie adaptief onderwijs ondersteunen? De eerste tussenevaluatie van het Nationaal Programma Onderwijs. Kennisrotonde: Over onderwijsvormen die zelfsturend leren bevorderen en over de bijdrage van onderzoekend leren door leerlingen aan hun vermogen tot samenwerken. ECBO: over onderzoekende mbo-docenten. Een proefschrift over schaduwonderwijs. Meer: zie Publicaties & instrumenten

16 november 2021

Onderwijskennis: werken in opleidingsteams in het mbo Platform Samen opleiden: De scan ‘Onderzoekscultuur in de school’ Meer: zie Publicaties & instrumenten

10 november 2021

Een webinar over loopbaanontwikkeling van leraren.  Een Kennisrotondevraag over verschillende manieren van leren in de leerwegen van het vmbo, en artikelen uit Profiel Actueel over gepersonaliseerd leren en formatief evalueren in het mbo. Meer, zie: Publicaties & instrumenten

28 oktober 2021

OberonMonitor 10-14-onderwijs ECBOover formatief evaluerenhttps://ecbo.nl/onderzoekspublicatie/formatief-evalueren-van-nederlands-in-het-mbo/https://ecbo.nl/onderzoekspublicatie/formatief-evalueren-van-rekenen-in-het-mbo/  Meer: zie Publicaties & instrumenten

11 oktober 2021

Didactief online Over het belang van een goede relatie tussen leraar en leerling Kohnstamm InstituutZicht op thuiszitters

6 september 2021

ECBOOnderzoek naar de meerwaarde van Samen Opleiden & Professionaliseren. Didactief onlineOver het belang van het profielwerkstuk voor de verdere studieloopbaan van leerlingen. Kennisrotonde Over studievaardigheden en zelfsturing van NT2-studenten. Over de relatie tussen eigenaarschap en leerprestaties. Over het belang van een vaste LOB-begeleider voor studieresultaten van mbo-studenten. Voor meer info zie: Publicaties & instrumenten

25 augustus 2021

Didactief online Alles op een rij…over werkdruk en stress. Meer… Samenvatting van het advies van de wetenschappelijke curriculumcommissie over de examenprogramma’s in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Meer… Kennisrotonde Een vraag over het bevorderen van eigenaarschap van vo-leerlingen. Onderwijskennis Het bevorderen van binding en studentenwelzijn in het mbo.  Voor meer zie: Publicaties & instrumenten

6 augustus 2021

Van snelweg naar leerweg. Wat kunnen we leren van de goede leerprestaties in Singapore?  De gelukkige leraar. Waarom willen leraren het onderwijs verlaten?  Leren op school en op de werkplek zijn in het beroepsonderwijs onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Wat is bekend over hybride leeromgevingen? Alles op een rij over huiswerk in het vo. Hoe zorg je ervoor dat iedereen voldoende huiswerk maakt en er genoeg van opsteekt? Onderzoekers geven tips.

26 juli 2021

Oberon: Eindrapportage Monitor 10-14-onderwijs. Tool voor gespreid oefenen; inzetbaar bij zowel online als offline leren. Artikel over voortijdig vertrek van leraren in het vo  Meer…

19 juli 2021

SLO: Toolkit formatief evalueren Kennisnet: Geleerde lessen uit onderzoek over afstandsonderwijs: weten wat werkt.  Meer…