Meteen naar de inhoud
Home | Onze projecten | 2021-22

2021-22

SchoolOnderzoeksvraag/vragen
Gestart in 2021/22
ALASCA (Amsterdam Liberal Arts & Sciences Academie)Hoofdvraag: Hoe kunnen we metacognitie een vast onderdeel maken van het curriculum van ALASCA?
In de visie van de school staan de autonomie van leerlingen en het ontwikkelen van metacognitie centraal. Het streven is dat alle leerlingen (nog meer) ‘kapitein op hun eigen schip’ worden. Maar in hoeverre is er in de praktijk al sprake van het stimuleren van metacognitie in de lessen, en in hoeverre is er bij de docenten sprake van ‘concerns’ op dit punt? Want juist de concerns (zorgen) van docenten kunnen dienen als startpunt voor verandering.
Als theoretische basis voor verandering heeft de docentonderzoeker gekozen voor het Concerns Based Adaption Model (CBAM). De dataverzameling in dit onderzoek gebeurt via lesobservaties en gesprekken met docenten.
Contactpersoon: Kirsten Nijhof
Pitch
Montessori Lyceum OostpoortHoofdvraag: Hoe beïnvloeden factoren en actoren de profielkeuze van leerlingen op het Montessori Lyceum Oostpoort?
De docentonderzoekers verzamelen data via een korte digitale vragenlijst voor leerlingen, ouders en profieldocenten/mentoren en houden groepsinterviews om ook op een dieper niveau inzicht te krijgen in welke factoren en actoren het keuzeproces van leerlingen beïnvloeden. Doel is een ontwerp te maken voor verbetering van het profielkeuzeproces, en dit ontwerp opnieuw voor te leggen aan enkele focusgroepen van leerlingen, profieldocenten en mentoren. Met die feedback kan het ontwerp vervolgens verder worden verbeterd.
Projectbeschrijving profielkeuzes
(On-)bewuste beïnvloeding bij profielkeuzes in het voortgezet onderwijs
Mundus CollegeHoofdvragen: Welke situaties met medeleerlingen doen zich in de les voor, waardoor de leerling zijn/haar gerichtheid op de les verliest? Welke specifieke vaardigheden zijn nodig om de gerichtheid op de lesinhoud te behouden? Wat leveren deze vaardigheden op in de lessen van de leerlingen? Welke ervaringsgerichte interventies zijn effectief om de leerling te laten oefenen met de vaardigheid om gericht te blijven op de lesinhoud?
Aanleiding voor het onderzoek is de ervaring dat PRO/vmbo-leerlingen in de onderbouw zich heel gemakkelijk laten afleiden door hun klasgenoten. Doel is om een aanpak te ontwikkelen waarmee leerlingen leren om meer focus op te brengen voor de inhoud van de lessen. Klassengesprekken zijn niet voldoende om gedragsveranderingen te bereiken. In het project worden daarom simulaties ontworpen waarbij leerlingen actief handelen en situaties beleven, vandaaruit ontwikkelen zij inzicht in hun leergedrag.
Contactpersoon: Arantes Biekman
Handout
Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB)Hoofdvraag: Hoe komt het dat leerlingen op een brede school gemiddeld lager presteren? Hoe effectief is ons onderwijs eigenlijk? Wat kunnen we doen om meer leerlingen op niveau te krijgen?
Startpunt voor de docentonderzoekers is: er zijn veel factoren die een rol spelen in de onderwijsprestaties van leerlingen, zeker in Amsterdam Zuidoost. Sommige van die factoren liggen buiten het bereik van de school, zoals het opleidingsniveau en de sociaaleconomische situatie van ouders. Maar er zijn ook factoren waarop de school wel invloed kan uitoefenen. Twee daarvan zijn: taalvaardigheid en hoge verwachtingen (én het ondersteunen van leerlingen om daaraan te voldoen).
Het WOA-onderzoek richt zich op (a) het in kaart brengen van het niveau waarmee leerlingen instromen, hun ontwikkeling en hun examencijfers, en (b) de introductie van taalgericht vakonderwijs en het trainen van docenten in ‘onderwijs geven vanuit hoge verwachtingen’.
Na een uitgebreide literatuurstudie (zie link) werken de onderzoekers nu aan: docent-interviews, het inventariseren van leerprestaties, interviews met leerlingen en het uitvoeren van lesobservaties. Zij delen hun bevindingen regelmatig met collega’s tijdens studiedagen, en plannen vervolgstappen in overleg met de schoolleiding.
Contactpersonen: Brenda Liefhebber en Mark Bakker
Poster Symposium
Pitch
Literatuurlijst
ROC van Amsterdam, MBO College ZuidoostHoofdvraag: Hoe ziet een begeleidingsstructuur en -methodiek binnen een hybride leeromgeving eruit?
Het MBO College Zuidoost combineert schools-leren en werkplek-leren en streeft naar een goede samenhang tussen beide vormen van leren. In die werkwijze krijgen praktijkopleiders een grotere rol dan zij tot nu toe hadden. Doel van het Werkplaatsonderzoek is het ontwerpen een begeleidingsstructuur en –methodiek die past bij deze nieuwe, meer hybride leeromgeving.
De docentonderzoekers hebben, ter voorbereiding van hun ontwerp, een literatuuronderzoek uitgevoerd, een contextanalyse en een behoeften-inventarisatie uitgevoerd. Dat leverde een aantal onderbouwde ontwerpprincipes op, die ter validatie zijn voorgelegd aan een focusgroep van experts. Inmiddels is ook een prototype van een workshop over motivatietheorie voor praktijkopleiders ontwikkeld en uitgetest. Centrale begrippen zijn: autonomie, relatie en competentie.
In het schooljaar 2022-2023 wordt het project vervolgd.
Contactpersonen: Sergej Sheer, Joey Blackson, Jac. de Wit
Projectbeschrijving
Pitch Motiverend coachen