Home | Publicaties & instrumenten

Publicaties & instrumenten

auteur(s)titel jaar 
RijksoverheidKamerstukken/2021/02/01/. Hoge lat, lagere drempels.Commissie onderwijsbevoegdheden2021
Jong, A. de, Bomhof, M., Schenke, W., Stronkhorst, E.Rijker inzicht in professionele ontwikkeling Focusgesprekken 2020 als onderdeel van de monitor professionele ontwikkeling schoolleiders en bestuurders in het vo.Utrecht/Amsterdam: Oberon/Kohnstamm Instituut2021
KennisrotondeDragen schriftelijke toetsen in de voorbereiding op een vo-examen effectief bij aan de examenresultaten van havo/vwo-leerlingen?(KR. 1081). Den Haag: Kennisrotonde2021
DidactiefonlineEmotie en leren.2021
Nederhand, M.Schatten biedt zelfinzicht.Didactiefonline2021
Gezamenlijke onderwijsorganisatiesActieplan Duurzaam werken in het onderwijs. Een aantrekkelijk alternatief.2021
Vaessen, A. & Pater, C., & , Exalto, R.Passend onderwijs in de praktijk deel 4. Casestudies in het primair en voortgezet onderwijs, ronde 2019.Amsterdam/ Utrecht Rotterdam: Kohnstamm Instituut/ Oberon2020
KennisrotondeWat zijn kenmerken van blended learning bij NT2 in vergelijking tot face-to-face learning en online learning die het leerrendement bevorderen onder volwassen deelnemers met verschillende niveaus?(KR. 938) Den Haag: Kennisrotonde2020
Snoek, M., Van Tartwijk, J., & Pauw, I. (Reds.)Leraar: een professie met perspectief. Deel 1: Een veelzijdig beroepsbeeld.Meppel: Ten Brink Uitgevers2020
Dengerink, J., Onstenk, J., & Van der Meij, J. (Reds.)Leraar: een professie met perspectief. Deel 2: Verbreding en verdieping in het beroep.Meppel: Ten Brink Uitgevers2020
Ros, A., Geijsel, F., Dengerink, J., & De Wit, B. (Reds.)Leraar: een professie met perspectief. Deel 3: Een leeromgeving voor leraren.Meppel: Ten Brink Uitgevers2020
Graaf, D. de, Petit, R., Hermanussen, J., Ferket, R., Ven, K. van der, & Rud, I.Doorlopende leerlijnen vmbo-mbo: Laatste specifieke monitor vakmanschap-, technologie- en beroepsroutes.Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek2020
Vermeulen, M., José Hermanussen, J., & Oosterling, M.Governance in het mbo tijdens en na corona.TIAS/ECBO2020
Ledoux, G., & Waslander, S., m.m.v. Eimers, T.Evaluatie passend onderwijs Eindrapport.Rapport 1047. Amsterdam: Kohnstamm Instituut | Tilburg: TIAS School for Business and Society, Tilburg University| Nijmegen: KBA Nijmegen2020
Karssen, M., Lourens, J.M.P. & Buisman, M.Evaluatie van het programma Taal voor het Leven 2018-2020. Voortgang leesvaardigheid en sociale inclusie.Amsterdam: Kohnstamm Instituut2020
Snoek, M., Kösters, J., Van Blankenstein, F., Meijer, J., Bisschop, P., Heyma, A., Van der Ven, K., Van der Ark, A., & Schenke, W.Intake en zelfselectie voor de lerarenopleidingen. Voorspellende waarde, effecten en onderliggende mechanismen van intakeprocedures in de lerarenopleidingen.Amsterdam: Kohnstamm Instituut2020
Schenke, W., Heemskerk, I.M.C.C., Pater, C.J. & Stronkhorst, E.Uitbreiding van samen opleiden en professionaliseren. In gesprek met opleidingsscholen.Rapport 1044. Amsterdam: Kohnstamm Instituut2020
Arjan van der Meijden, Harm Biemans, Hans Mariën, Ellen Klatter, Jan Harbers, Carla Oprel, Frank Kreutz, Linda Magereij, Erik van Schooten, Marianne Boogaard & Wouter van DiggelenVersnellen in de beroepskolom. Onderzoek naar de versnelde doorlopende leerroutes Talentontwikkeling Techniek en het Groene Lyceum.Amsterdam: Kohnstamm Instituut2020
Vuure, R. vanOnderwijs kan grote rol spelen tegen racisme.2020
KennisrotondeWelke stimulansen van buiten zijn effectief om kennisdeling en -benutting binnen professionele netwerken in het onderwijs te realiseren?(KR. 1005) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeWat zijn kenmerken van effectieve leeromgevingen aan de hand van simulaties voor vraaggericht onderwijs voor entree- en niveau 2 studenten in het mbo?KR. 974) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeWelke rol spelen verschillende criteria bij de keuze voor een school voor voortgezet onderwijs en hoe komt die keuze tot stand?(KR. 1001) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeWat zijn effectieve werkwijzen om kinderen te stimuleren tot reflectie op hun eigen leerproces, in onder-, midden- en bovenbouw van het basisonderwijs?(KR. 975) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeWelke competenties helpen docenten om leerlingen/studenten (v)mbo te begeleiden in opdrachten van/met partners in de omgeving/regio van de school?(KR. 857) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeWelke vormen van afstandsleren voor volwassen laagopgeleide deelnemers aan volwasseneneducatie die niet digitaal vaardig zijn, hebben een positief effect op het commitment en de zelfsturing?(KR. 1014) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeWat is het effect op de leerprestaties van voleerlingen wanneer zij een deel van hun lesuren flexibel kunnen invullen?(KR. 901) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeWelke methoden voor leesbevordering, gericht op leerlingen in de leeftijdsgroep van 12 tot 16 jaar zijn effectief om hen meer te laten lezen?(KR. 880) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeWelke gedragseisen en randvoorwaarden van samenwerking tussen onderwijsprofessionals binnen de school dragen bij aan effectieve implementatie van onderwijsontwikkelingen?(KR. 915) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeHeeft de indeling van het schooljaar in drie of vier periodes effect op de motivatie en/of leerprestaties van leerlingen in het voortgezet onderwijs?(KR. 839) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeWelke interventies van een schoolleider bevorderen dat lerarenteams het eigenaarschap van leerlingen gaan versterken?(KR. 903) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeWat is het effect van periodisering in het voortgezet onderwijs op schoolprestaties?(KR. 837) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeWat is het effect op de motivatie van middelbare scholieren wanneer zij vanwege hun prestaties ten opzichte van klasgenoten meer instructietijd krijgen?(KR. 898) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeWelke factoren binnen po- en vo-scholen belemmeren of stimuleren onderwijsprofessionals om inzichten uit beschikbaar onderzoek te benutten in hun werkpraktijk?(KR. 861) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeHoe zorg je dat vwo-leerlingen onderzoekende competenties (kennis over onderzoek, onderzoeksvaardigheden en onderzoekende houding) aanleren ter voorbereiding op het wetenschappelijk onderwijs?(KR. 775) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeWat zijn ontwerpcriteria voor effectief educatief beeldmateriaal voor taalzwakke mbo-ers?(KR. 724) Kennisrotonde: Den Haag2020
KennisrotondeZijn er effectieve interventies op de samenstelling van de klassen in de bovenbouw van havo/vwo, zodanig dat het leer-en werkklimaat gunstig is voor de leer-en examenresultaten?(KR. 827) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeIs het waar dat samenwerken bij moderne vreemde talen bijdraagt aan leerprestaties?(KR. 834) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeWelke wijze van beoordelen door leraren (cijfer en/of niveauaanduiding en/of dialoog) draagt het meest bij aan de self-efficacy van leerlingen?(KR. 894) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeIs er een plafond aan het leervermogen van sommige volwassenen, waardoor ze het vereiste niveau voor de startkwalificatie niet kunnen behalen? Hoe kan dit betrouwbaar worden vastgesteld?(KR. 936) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeWelke aspecten in klassikale mentoruren dragen het effectiefst bij aan de ontwikkeling van studievaardigheden van mbo-studenten?(KR. 881) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeIn hoeverre kan gebruik van ICT in het voortgezet onderwijs bijdragen aan tijdsbesparing en werkdrukvermindering voor leraren?(KR. 904) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeWelke competenties helpen docenten om leerlingen/studenten (v)mbo te begeleiden in opdrachten van/met partners in de omgeving/regio van de school?(KR. 857) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeMet welke interventies kunnen vo-scholen zich duurzaam en wederkerig verbinden met de wijk (buurtbewoners, bedrijven, organisaties), als context voor burgerschapsontwikkeling van leerlingen?(KR. 802) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeWelke groepssamenstelling biedt de beste condities voor optimale leerresultaten (voor Nederlands en rekenen) in het mbo?(KR. 747) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeWat zijn werkzame kenmerken van afstandsonderwijs in het mbo?(KR. 923) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeHoe kan zelfsturend leren tijdens de stage onder mbo-studenten worden bevorderd, zodat het leerrendement wordt vergroot?(KR. 873) Den Haag: Kennisrotonde2020
SCPEerste doordenking maatschappelijke gevolgen coronamaatregelen.Beleidsdocument. Den Haag: SCP2020
KennisrotondeWelke kenmerken van ontmoetingen (fysiek en digitaal) waarbij kennis uit onderwijsonderzoek gedeeld wordt, dragen bij aan de transfer van geleerde kennis naar de onderwijspraktijk van de onderwijsprofessional?(KR. 876) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeWelke aspecten in klassikale mentoruren dragen het effectiefst bij aan de ontwikkeling van studievaardigheden van mbo-studenten?(KR. 881) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeWelke wijze van beoordelen door leraren (cijfer en/of niveauaanduiding en/of dialoog) draagt het meest bij aan de self-efficacy van leerlingen?(KR. 894) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeWat is het effect op de motivatie van middelbare scholieren wanneer zij vanwege hun prestaties ten opzichte van klasgenoten meer instructietijd krijgen?(KR. 898) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeWat zijn goede voorspellers van de kansen voor succesvol opstromen naar vwo-niveau van leerlingen met een havo-advies?(KR. 899) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeWat is het effect op de leerprestaties van vo-leerlingen wanneer zij een deel van hun lesuren flexibel kunnen invullen?(KR. 901) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeWelke interventies van een schoolleider bevorderen dat lerarenteams het eigenaarschap van leerlingen gaan versterken?(KR. 903) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeIn hoeverre kan gebruik van ICT in het voortgezet onderwijs bijdragen aan tijdsbesparing en werkdrukvermindering voor leraren?(KR. 904) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeWat zijn werkzame kenmerken van afstandsonderwijs in het mbo?(KR. 923) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeWelke leesbevorderingsinterventies zijn effectief om het lezen en het leesplezier onder MBO-studenten te bevorderen?(KR. 958) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeWat zijn kenmerken van effectieve leeromgevingen aan de hand van simulaties voor vraaggericht onderwijs voor entree- en niveau 2 studenten in het mbo?(KR. 974) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeIn hoeverre draagt zelfreflectie door mbo-4 studenten in de context van studieloopbaanbegeleiding bij aan hun studiesucces(KR. 1021) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeWelke invloed heeft het uitschrijven van de leerdoelen op het bord op de bewustwording van leerlingen van wat ze leren in een les?(KR. 1051) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeMet welke lesmethoden (en eventuele andere interventies) gericht op het verwerven van communicatieve vaardigheden (luistervaardigheden en regulerende vaardigheden) kunnen docenten het effectiefst bijdragen aan een betere communicatie in de beroepspraktijk?(KR. 1010) Den Haag: Kennisrotonde2020
form Samen onderzoeken'Startnotitie Sleutels voor evidence-informed werken’. Utrecht: PO-raad/NRO/ Platform Samen onderzoeken2020
Dale, L.On Language Teachers and CLIL: Shifting the Perspectives.Proefschrift Universiteit van Amsterdam2020
KennisrotondeHoe kan het leren na de initiële schoolloopbaan gestimuleerd worden?(KR. 825) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeWelke principes van het dalton- en freinetonderwijs zijn als efficiënte werkwijze inzetbaar om groepen volwassen deelnemers van verschillende niveaus op verschillende basisvaardigheden les te geven gericht op het vergroten van het leerresultaat?(KR. 1024) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeWelke beheersing van de rekendidactiek door een rekendocent in de volwasseneneducatie draagt bij aan betere rekenvaardigheden onder volwassen deelnemers?(KR. 1026) Den Haag: Kennisrotonde2020
KennisrotondeWat zijn effectieve interventies tijdens taaltrajecten om de intrinsieke motivatie en zelfsturing van laagopgeleide reguliere inburgeraars (op niveau A1 en A2 te bevorderen?(KR. 1028) Den Haag: Kennisrotonde2020
Tomas, V., Vanlamsbrouck, S., & Peeters, J.Zelfsturend leren: het heft in eigen handen.Retrieved: 23-04-20192019
Vincent-Lancrin, S. et al.Fostering Students' Creativity and Critical Thinking: What it Means in School, Educational Research and Innovation.Parijs: OECD Publishing2019
Held, M., Medendorp, L., & Snoek, M. (Eds.)Beroepsbeeld mbo-docent: ontwikkeling van starter tot expert: handvat voor professionele ontwikkeling.(versie maart 2019 ed.) BVMBO2019
Snoek, M., Held, M., & Medendorp, L.Docent in het mbo: een dynamisch en veelzijdig beroep.Profiel: van beroepsonderwijs, educatie en scholing, 2019(2), 12-162019
Bredeweg, B.Kunstmatige Intelligentie in het onderwijs: leren met interactieve kennisrepresentaties.Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam2019
KennisrotondeWelk pedagogisch-didactisch handelen van de begeleidende docent zorgt ervoor, dat studenten op MBO Niveau 1 en MBO Niveau 2 succesvol zelfsturend kunnen leren?(KR. 550) Den Haag: Kennisrotonde2019
KennisrotondeWat zijn de effecten van een (deels) flexibel rooster op het eigenaarschap en de motivatie van leerlingen? Welk gedrag van leraren en welke vaardigheden van leerlingen zijn voorwaardelijk voor het optreden van deze effecten?(KR. 616) Den Haag: Kennisrotonde2019
KennisrotondeWelk pedagogisch-didactisch handelen van de begeleidende docent zorgt ervoor, dat studenten op MBO Niveau 1 en MBO Niveau 2 succesvol zelfsturend kunnen leren?(KR. 550) Den Haag: Kennisrotonde2019
KennisrotondeIs het waar dat VO-leerlingen die les krijgen volgens de ontwerpprincipes van leerdoeldenken meer eigenaarschap voor het leren laten zien?(KR. 602) Den Haag: Kennisrotonde2019
KennisrotondeIn hoeverre kunnen tussenuren in vo en mbo ingezet worden om leerresultaten positief te beïnvloeden?(KR. 685) Den Haag: Kennisrotonde2019
KennisrotondeZelfsturing.Den Haag: Kennisrotonde2019
Schenke, W., Schaik, P.W. van, Heemskerk, I.M.C.C. & Boogaard, M.Beter benutten van kennis uit onderzoek en onderwijspraktijk. Kansrijke aanpakken voor docentgroepen.Rapport 1020. Amsterdam: Kohnstamm Instituut2019
Kampen, E. vanWhat’s CLIL About Bilingual Education? A Window on Content and Language Integrated Learning Pedagogies.Proefschrift ICLON/Universiteit Leiden2019
Petit, R., Brouwer, P. & Meijer, J.Een goed gesprek over de toekomst. Ouderbetrokkenheid bij loopbaankeuzes op het vmbo en het mbo.Rapport 1010. Amsterdam: Kohnstamm Instituut2018
Karssen, M., Heemskerk, I.M.C.C., m.m.v. Heurter, A., Ledoux, G.,Volman, M.Opbrengsten van toekomstgericht onderwijs.Rapport 1007. Amsterdam: Kohnstamm Instituut2018
Breetvelt, I.S., Meijer, J., Binsbergen, M.H. vanShort report literatuurverkenning Self-Efficacy & Resilience.Rapport 988. Amsterdam: Kohnstamm Instituut2018
Raban, A.G. & Volman, M.L.L. Toekomstgericht onderwijs. Werken aan zelfsturing, creativiteit, kritisch denken en verantwoordelijkheid in het VO.Rapport 1008. Amsterdam: Kohnstamm Instituut2018
Volman, M., Raban, A., Heemskerk, I., Ledoux, G., & Kuiper, E.Toekomstgericht onderwijs. Doelen en werkwijzen van innovatieve VO-scholen.Rapport 993. Amsterdam: Kohnstamm Instituut2018
Nijboer, M.Recht op het doel af. Docenten, VO-content en uitgever werken samen.VO-magazine, 28-302018
KennisrotondeGaan leerlingen (uit de brugklas) vaker en beter hun huiswerk maken, als zij hun huiswerk plannen in een eigen agenda of huiswerkplanner?(KR. 382) Den Haag: Kennisrotonde2018
Midden, G. vanLeerdoeldenken.Amersfoort/Utrecht: Thieme Meulenhoff/VOcontent2018
KennisrotondeWat zijn de effecten van een aanpassing in het lesaanbod, waarbij er ’s ochtends centrale lessen worden gegeven en ’s middags ondersteuning en verdieping op de leerprestaties en de motivatie van leerlingen?(KR. 306) Den Haag: Kennisrotonde2017
KennisrotondeLeidt betrokkenheid van leerlingen bij het vormgeven en uitvoeren van onderwijsinterventies tot meer motivatie van leerlingen en tot betere leerresultaten?(KR. 254) Den Haag: Kennisrotonde2017
KennisrotondeIs uit de literatuur bekend welke didactische benadering aanzet tot, en bijdraagt aan de ontwikkeling van creatief denken bij kinderen?(KR. 226) Den Haag: Kennisrotonde2017
KennisrotondeIs het waar dat voor leerlingen die op vmbo niveau functioneren, een reflectieopdracht moeilijker uit te voeren is dan voor leerlingen die op havo/vwo niveau zitten?(KR. 198) Den Haag: Kennisrotonde2017
KennisrotondeIs het waar dat het bewust aanleren van leesstrategieën bijdraagt aan de prestaties van leerlingen (bij lezen van teksten) in vaklessen zoals biologie en geschiedenis?(KR. 199) Den Haag: Kennisrotonde2017
KennisrotondeWelke interventies van docenten bevorderen de onderzoekende houding van leerlingen in het VO?(KR. 253) Den Haag: Kennisrotonde2017
KennisrotondeIn hoeverre is een gemiddelde puber in staat om de verantwoordelijkheid te nemen voor zijn schoolwerk, zowel wat vorm als inhoud betreft.(KR. 322) Den Haag: Kennisrotonde2017
Gulikers, J. T. M., & Baartman, L.Doelgericht professionaliseren. Formatief toetsen met effect! Wat DOET de docent in de klas?NRO2017
Koopman, M.Diep Leren. Praktische handreikingen voor het bevorderen van diep leren bij leerlingen in het voortgezet onderwijs.Eindhoven: ESOE2017
Beckers, J.With a little help from my e-portfolio. Supporting students' self-directed learning in senior vocational education.Proefschrift, Maastricht University2016
Christoffel, I., & Baaijens, P.‘Vaardig’ voor de toekomst.ECBO2016
KennisrotondeWelke factoren zijn van invloed op de kwaliteit van werkplekleren in het beroepsonderwijs?Den Haag: Kennisrotonde2016
KennisrotondeWelke docentrollen worden in de literatuur van belang geacht om leerlingen goed voor te bereiden op de 21ste eeuw?(KR. 127) Den Haag: Kennisrotonde2016
KennisrotondeHoe kunnen leerlingen de regie over hun eigen leerproces voeren, zodat hun leerprestaties omhoog gaan? En wat kunnen leraren doen om hen daarin te ondersteunen?Den Haag: Kennisrotonde2016
KennisrotondeWelk leerkrachtgedrag is effectief om zelfgestuurd leren te bevorderen?(KR. 094) Den Haag: Kennisrotonde2016
Bergh, L. van den, & Ros, A.Begeleiden van actief leren. Theorie en praktijk van zelfsturing en samenwerking.Bussum: Coutinho2015
Verhoeven, L.Zie talent niet als gave, maar als proces. Didactief, 45(6), 4-52015
Veer, J.C.V. van der, Meer, M., & Hemerijck, A. C.Toerusting over de levensloop: naar een verbindende leerarchitectuur in het (beroeps) onderwijs. Een beschouwing over institutionele herijking op het grensvlak van onderwijs en arbeidsmarkt.’s Hertogenbosch: Ecbo2015
Hattie, J.De impact van leren zichtbaar maken.Sint-Niklaas: Abimo uitgeverij.2014
Schalkers, K.Zelfsturend leren op traditionele en innovatieve scholen en de factoren die dit bevorderen dan wel belemmeren.Utrecht: Universiteit Utrecht/ ’s Hertogenbosch: KPC-groep2014
Thijs, A., Fisser, P., & Hoeven, M. van der21e eeuwse vaardigheden in het curriculum van het funderend onderwijs.Enschede: SLO2014
Beek, van J.A., Jong, F.P.C.M. de, Minnaert, A.E.M.G. & Wubbels, Th.'Teacher practice in secondary vocational education: Between teacher-regulated activities of student learning and student selfregulation'’In: Teaching and Teacher Education 40: 1-92014
Snoek, M., Sligte, H.W., Eck, E. van, Schriemer, M.P., & Emmelot, Y.W.Impulsen voor vernieuw(en)d onderwijs. Eindrapport kwalitatief onderzoek InnovatieImpuls Onderwijs.Rapport 926. Amsterdam: Kohnstamm Instituut2014
Baars, M.Instructional strategies for improving self-monitoring of learning to solve problems.Proefschrift, Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam2014
Kostons, D.D.N.M., Donker-Bergstra, A.S., & Opdenakker, M.C. Zelfgestuurd leren in de onderwijspraktijk: een kennisbasis voor efectieve strategie-instructie.GION onderwijs/onderzoek, Rijksuniversiteit Groningen.2014
Hogendoorn, T.Van ‘laissez-faire’ naar ‘leren leren’. ECBO Canon van het Beroepsonderwijs2013
Marzano, R., & Heflebower, T.Klaar voor de 21e eeuw.Rotterdam: Bazalt2013
Schalkers, K.Leren? Dat kan ik zelf! Maar wil je even helpen?’s Hertogenbosch: KPC-groep2013
Ledoux, G., Meijer, J., Veen, I. van der, & Breetvelt, I., m.m.v. Dam, G. ten, Volman, M.Meetinstrumenten voor sociale competenties, metacognitie en advanced skills. Een inventarisatie.Rapport 900. Amsterdam: Kohnstamm Instituut2013
Poortman, C., Nelen, A., De Grip, A., Nieuwenhuis, L., & Kirschner, P. A.Effecten van leren en werken in het mbo: Een review studie.Pedagogische Studiën, 89, 288-302012
Boer, H. de, Donker-Bergstra, A.S. & Kostons, D.D.N.M.). Effective strategies for Self-regulated Learning: A Meta-Analysis.GION, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen2012
Glaudé, M., & Eck, E. vanLesgeven aan leerlingen op mbo-niveau 1 en 2: Een competentieprofiel voor docenten.Amsterdam: Kohnstamm Instituut2012
Groenenberg, R., & Hermanussen J.Docent in mbo niveau 1 of 2, een vak apart.Den Bosch/Utrecht: ECBO2012
Greef, M. deLeren voor Leven: Een eigen plek in het dagelijks leven.Velp: Spectrum CMO Gelderland2009
Sol, Y. & Stokking, K.Keuzewerktijd en verandering van leercultuur. Invoering van keuzewerktijduren en effecten op leerlingen en docenten in een school voor voortgezet onderwijs.Utrecht: Ivlos en Universiteit Utrecht2008
Aarsen, M., & Van der Valk, T.Onderzoekende houding, een leerlijn.NVOX 33(8) 354-3562008